Lietošanas noteikumi

Wrumwrum.com portāls (turpmāk tektā - Portāls) darbojas kā tiešsaistes tirgus, kas ļauj personām publicēt sūtījumu sludinājumus, bet transporta pakalpojumu sniedzējiem sniegt pakalpojuma cenu ar mērķi nogādāt sūtījumu.

Portāla lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) ir saistoši katram Portāla lietotājam, neatkarīgi no tā, vai attiecīgais lietotājs ir reģistrēts vai nav.

 1. Portālu uztur un administrē SIA DB5,  reģ. nr. 43603030182, turpmākā tekstā Uzturētājs.

 2. Lietotājs – privātpersona vai juridiska persona, kas ievieto sūtījumu sludinājumus Portālā.

 3. Lietotājam pirms Portāla lietošanas ir pienākums iepazīties ar Noteikumiem, kā arī ievērot tos. Uzturētājam ir tiesības jebkurā brīdī grozīt un papildināt Noteikumus. Šādas izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas Portālā.

 4. Ja Portāla lietotājs lieto Portālu vai veic jebkādas aktivitātes Portālā, tad uzskatāms, ka attiecīgais lietotājs ir iepazinies ar lietošanas brīdī spēkā esošajiem Noteikumiem un ievēros tos. Katram Portāla lietotājam ir pienākums regulāri pārlasīt Noteikumus, lai savlaicīgi būtu lietas kursā par tajos veiktajām izmaiņām. Ja lietotājs nepiekrīt Noteikumiem, tad lietotājam aizliegts lietot Portālu.

 5. Lai kļūtu par Portāla reģistrēto lietotāju, personai ir jāievēro Portālā noteiktā reģistrēšanās kārtība.

 6. Ikvienam Portāla reģistrētam lietotājam ir jāņem vērā, ka attiecīgā lietotāja profilā norādītajiem datiem ir jābūt patiesiem. Katram Portāla reģistrētajam lietotājam drīkst būt tikai viens lietotāja profils

 7. Katram reģistrētajam Portāla lietotājam ir pienākums neizpaust citām personām savus Portāla piekļuves datus.

 8. Portāla administrācijai ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma un pēc saviem ieskatiem izdzēst Portāla reģistrēto profilus un/vai tajos iekļauto informāciju, kā arī ierobežot vai liegt pieeju Portālam uz laiku vai neierobežoti (tai skaitā no konkrētām IP adresēm), nepaskaidrojot iemeslus.

 9. Sūtījumu sludinājumu serviss paredzēts lojālu lietotāju sludinājumu ievietošanai un turpmākai publicēšanai internetā.

 10. Ievietojot sūtījuma sludinājumu Portālā, lietotājs piekrīt Portāla lietošanas noteikumiem. 

Sūtījumu satura noteikumi: 

    11. Portālā ir aizliegts ievietot sūtījuma sludinājumu ar informāciju (tajā skaitā arī foto materiālus) vai veikt darbības, kas:

 • satur nekorektu vai nepatiesu informāciju par sūtījumu;

 • aizskar vai pārkāpj trešo personu intelektuālā īpašuma (autortiesības u.c.) tiesības;

 • aizskar personas godu un cieņu;

 • aicina uz vardarbību, rasu naidu vai citu prettiesisku darbību veikšanu;

 • ir vulgāra, ķengājoša vai citādā veidā aizskaroša;

 • satur datorvīrusus vai izveidota, lai kaitētu datora vai elektronisko sakaru programmatūras darbībai (drošībai);

 • ir surogātpasts (junk mail, spam, chain letter) vai nesaskaņota reklāma;

 • ir pornogrāfiska vai pārlieku erotiska;

 • visu cita veida informāciju, kas ietekmē vai var ietekmēt Portāla normālu darbību un drošību;

 • satur informāciju vai reklamē psihotropas vielas, psihotropam vielām pielīdzināmas vielas vai augus;

 • reklamē finanšu pakalpojumus, kuriem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav izsniegtas licences finanšu pakalpojumu sniegšanai Latvijas Republikā;

 • reklamē vai veicina neatļautas sacensības, piramīdu peļņas shēmas, ķēdes vēstules, metodes, kas balstās uz pārdevēju vervēšanu.

 • pārkāpj normatīvos aktus.

     12. Portāla lietotājam ir pienākums darīt visu nepieciešamo, lai nodrošinātu Uzturētāja tiesisko interešu aizsardzību (to hold harmless and indemnify) pret visām trešo personu prasībām vai pretenzijām, kas ir celtas vai varētu tikt celtas pret Uzturētājam un kuras              jebkādā veidā ir saistītas ar Portālu.

     13. Portāla lietotājs piekrīt saņemt informāciju no Uzturētājam par dažāda veida ar Portālu saistītām aktualitātēm.

     14. Visi strīdi starp Uzturētājam un Portāla lietotājiem tiek risināti pārrunu ceļā. Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tad tie tiek risināti Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

     15. Visi Portālā ievietotie lietotāju personas dati tiek aizsargāti atbilstoši LR tiesību aktu noteikumiem. Šo datu apstrāde tiek veikta ievērojot LR tiesību aktos noteiktos vispārīgos personas datu apstrādes principus.

     16. Reģistrējoties Portālā un/vai lietojot Portālu, lietotājs apliecina, ka ir informēts un piekrīt, ka Uzturētājam ir tiesības nodot attiecīgā lietotāja personas datus sekojošos gadījumos:

 • tiesībaizsardzības institūcijām, ja Uzturētājs saņem Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā attiecīgu pieprasījumu

 • tiesībaizsardzības institūcijām, ja Uzturētājs konstatē, ka attiecīgā lietotāja rīcība pārkāpj šos Noteikumus un/vai Latvijas Republikas normatīvos aktus, kā rezultātā tiek vai var tikt skartas Uzturētāja, Portāla lietotāju vai citu personu intereses